Sooters.hu 2024 Húsvéti
Nyereményjáték szabályzat Részvételi- és Játékszabályzat


1.  Szervező

A Sooters.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4. fszt. Cégjegyzékszám: 01-09-960139, Adószám: 12507205-2-43 továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).


A Játékban való részvételhez szükséges a Sooters.hu Szolgáltató Kft. által az https://www.facebook.com/sootershu oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.


1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2024.03.20. (szerda) 07:00 órakor kezdődik, és 2024.03.27. (szerda) 23:59 óráig tart.


2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt alatt kommentben válaszold meg a Facebook posztban feltett kérdést.


2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.


2.4 A Játék nyereménye:

Összesen 1 nyertes kerül sorsolásra.

Nyeremény megnevezése: 1 darab 24 oldalas A4 méretű kemény, fényképes borítású fotókönyv 


2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2024.03.28. (csütörtök) 11:00 óra

melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: 1092 Budapest, Ferenc körút 2-4. fszt. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (Facebook felhasználói nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/sootershu oldalon.


2.6 A Szervező semmilyen személyes adatot nem kér a játékban való részvételhez. A játékosnak nem kell megadnia a nevét, telefonszámát, e-mail címét, vagy bármilyen személyes adatát a játékon való részvételhez és a sorsoláshoz.


2.7 A Szervező, a sorsolást követően a nyertesek neveit a nyereményjátékot meghirdetett poszt alatt kommentben, sztoriban, vagy külön posztban teszi közzé. A Szervező, a nyerteseket, a Facebook profiljukon keresztül megjelölve (@tagelve) értesíti - a megjelölésről (@tageléről) az adott Facebook profil értesítést kap, így a nyertes a lehető leghamarabb tud értesülni a sorsolás eredményéről. Azoknál a Facebook profiloknál, ahol a jelölés (@tagelés) funkció ki van kapcsolva, ott külön értesítést nem küld a Szervező a sorsolás eredményéről és a Szervező nem vállal felelősséget azért, amennyiben e miatt a nyertes figyelmét elkerüli a sorsolás eredményéről készül komment, sztori vagy bejegyzés és ezért a nyertes a határidőn túl jelentkezik a nyereményért, és a nyereményre így már nem lesz jogosult.


A nyertestől kizárólag a fentebb megjelölt értesítést követően, a nyeremény átadásához szükséges szállítási cím-, név-, telefonszám megadását kérjük a nyeremény átadásához. Egyéb személyes adatokat, hivatkozás megnyitást és bankszámla számot nem kérünk el.


3. Adategyeztetés


3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.  Erre kizárólag a sorsolást követően - a nyertesek nevénen kihirdetését követően - kell eleget tennie.


3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik. 

4. A Játékban részt vevő személyek


4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 


4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.


4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.


4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.


4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- a Lebonyolító megkeresésére 30 napon belül nem válaszol;

- nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

- a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.


4.6 A Játékból ki vannak zárva a Sooters.hu Szolgáltató Kft. dolgozói, a megbízot Klikkmánia Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.


5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.


5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

6.2 A jelen nyereményjátékra a https://www.sooters.hu/adatvedelem/ weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájérulását adja, hogy a Sooters.hu Szolgáltató Kft. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/sootershu

6.4 A Szervező felhívja a játékon való résztvevők figyelmét azokra a csaló Facebook profilokra, amelyek a Szervező nevében (azonos profilképpek, névvel stb.) hamis hozzászólásokkal tévesztik meg a játékon résztvevőket. A nyereményjátékon való részvételnek semmilyen esetben nem feltétele a személyes adatok megadása, vagy más weboldalon történő regisztráció. A nyereményjátékra minden esetben a jelen szabályzatban leírt feltételek és információk vonatkoznak. A csaló Facebook oldal által írt, megtévesző kommentekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal és az ál Facebook fiókot mihamarabb jelenti a META felé.

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

Sooters.hu Szolgáltató Kft.

Budapest

2024. március 16.